2024. június 14., péntek

Települések:

Gyakori Kérdések

2012. július 10., kedd

Befizetésekkel kapcsolatos gyakran Ismételt Kérdések itt.

Általános kérdések

A beruházás lebonyolítója, az RSD Parti Sáv Társulás a projektben résztvevő vállalkozásokat közbeszerzés útján választja ki. A helyszíni csatornázási munkálatok időpontja a közbeszerzési eljárások befejezésétől függ, melyek jelenleg is folyamatban vannak. A beérkezett ajánlatok elbírálása után kerül sor a konkrét kivitelező cég kiválasztására, aki a konkrét csatornázási munkálatokat megkezdi. A nyertes kivitelező pályázata alapján tudjuk közzé tenni a kivitelezési munkálatok részletesen kidolgozott ütemtervét és ekkor kezdődhet meg a kiviteli tervek felülvizsgálata, aktualizálása. Minderre előreláthatólag a 2014 tavasszal fog sor kerülni.

Az érdekeltségi hozzájárulásokat az RSD Víziközmű Társulat gyűjti össze a mintegy 8500 ingatlantulajdonostól. Az Ön és a többi tag befizetései is a Társulat folyószámlájára érkeznek be. A Társulat az így összegyűjtött befizetéseket, mint a beruházás Európai Uniós pályázatának önrészét közbeszerzési eljárás keretén belül használhatja fel. A közbeszerzés minden mozzanatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu), a Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont Nonprofit Kft. (www.nkek.hu) felügyeli. Végső ellenőrzést és felügyeletet az Európa Unió gyakorol. Az esetleges többletköltségeket, és a határidő eltolódásából adódó veszteségeket a Támogató Szervezet viseli.

A 14 érintett településből alakult RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai vállalják a befizetett összeg visszatérítését, ha a projekt mégsem valósulna meg. Azonban egyrészt a Víziközmű Társulat bankszámláján ezidáig összegyűlt közel 780 millió Forint befizetés élő bizonyítéka a lakosság támogatásának, másrészről a 2011. szeptemberében aláírt Támogatási Szerződés bizonyítja, hogy az Unió célja is a projekt megvalósulása.
Tehát a projekt meghiúsulásának alacsony a valószínűsége.

A beruházás tulajdonképpen 2011 szeptemberében a Támogatási Szerződés megkötésekor már elkezdődött. Jelenleg a konkrét csatornázási munkálatok adminisztratív előkészítése folyik, mely során már keletkeznek kötelezettségek, (pl. közbeszerzési tanácsaadó díja) melyek finanszírozására biztosítani kell a forrásokat addig is amíg az Unió a támogatást kiutalja. Ezt az Unió a kivitelezési költségeket igazoló számlák benyújtását, és azok jóváhagyását követően fogja megtenni. Ehhez azonban szükséges, hogy a Kedvezményezett fel tudja mutatni az önrészt, vagyis minden egyes elszámolásra benyújtott számla 29%-át. Az érdekeltségi hozzájárulások befizetését a belépési nyilatkozaton választott fizetési módozatban (egyösszegű, részletfizetés), 2012. május 31-ig kellett megkezdeni. További információk a befizetés feltételeiről itt.

A beruházás alapja egy gerincvezeték kiépítése az ingatlanok előtt. A szennyezőanyag bevezetése két módon történhet:

A gravitációs rendszernél a gerincvezetékről közvetlenül megtörténik a kiállás, és ezen a ponton gravitációsan (természetes lejtéssel) a házból rákötnek a rendszerre.

A nyomott rendszernél szintén megtörténik a gerincvezetékről a kiállás, de egy házi gyűjtőakna közbeiktatásával. Ide a szennyezőanyag gravitációs úton kerül ki a házból, de az aknából egy darálós átemelő-nyomó szivattyú préseli a szennyvizet tovább, a gerincvezetékbe. A házi átemelő működéséhez szükséges elektromos áramot a tulajdonos elektromos hálózatáról biztosítjuk, de az áramfogyasztás díját az üzemeltető beszámítja a csatorna használati díjába.

Ennél a rendszernél a telken belül addig a pontig kerül lefektetésre a szennyvízcső, ahonnan gravitációsan rá lehet csatlakozni a rendszerre. Ezen a ponton kerül elhelyezésre az átemelő szerkezet.

Érdemes most csatlakozni a csatornázáshoz, mert most a komplex RSD projekt részeként van először és nagy valószínűséggel utoljára lehetőség arra, hogy üdülőterületen EU, illetve állami támogatás felhasználásával történjen csatornaépítés.
Most az üdülőtulajdonos fizet ugyan kevesebb, mint 30%-ot, de a többit, több mint 70%-ot, ajándékba kapja és ez csak ennek a projektnek a keretében lehetséges.
A hagyományos szennyvíz fejlesztések pályázati kiírása, a KEOP 1.2.0 csak belterületi fejlesztéseket támogat, most is.
A szennyvízelvezető rendszer kiépítése önkormányzati feladat, most lehetőségük van az önkormányzatoknak, hogy a tulajdonosokra csak kevesebb, mint 30%-nyi költséget terheljenek.
A megvalósítást követően is lesz lehetőség a rákötésre, azonban ekkor a jelenleginél drágább lesz a csatlakozás. Az önkormányzat határozza meg a közműfejlesztési hozzájárulás összegét, ha nem lehet pályázni támogatásra, akkor nagy a valószínűsége, hogy nem a jelenlegi 30%-os önrészt kell az ingatlantulajdonosnak megtérítenie, hanem sokkal magasabb százalékát a teljes beruházásnak. Egyéb kedvezőtlen tényező, hogy esetleg akkor már nem vehetnek igénybe pl. részletfizetési konstrukciót.
A 60/2000/EK Víz Keretirányelv alapján elkészült Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a parti sáv csatornázását, mint intézkedést tartalmazza, 2015-ig történő megvalósítási határidővel.

Ezért mindenképp érdemes most csatlakozni a projekthez, mert 2015-ig előírás, hogy a parti sávot csatornázzák. Ha ez nem ennek a projektnek a keretében valósul meg, akkor biztos, hogy nem 30%-os, hanem sokkal magasabb önrész megfizetésével lesz erre lehetősége az ingatlantulajdonosnak.

Nem, már nem lehet. 2012. május 31-ével lezárult az önkéntes csatlakozás időszaka. A 1995. évi LVII. vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében minden, a projektben érintett ingatlantulajdonos tagja a Víziközmű Társulatnak, függetlenül attól, hogy belépett-e a Társulatba nyilatkozatának leadásával.

Önkéntes tag: az az érintett, aki május 31-ig leadta fizetési nyilatkozatát, ő választhatott a fizetési módozatok közül.

Kényszertag: az az érintett, aki május 31-ig nem nyilatkozott, ennek következtében az önrész egyösszegű fizetésére csak lehetősége.

Amennyiben nem fizetné az önrészt a Víziközmű Társulat fizetési felszólítások után a területileg illetékes jegyzőnek fogja átadni az ügyet behajtásra. A hozzájárulás összege adók módjára beszedhető.

Az RSD Parti Sáv Projekt egy Európai Uniós támogatásra számot tartó projekt. A beruházás 29%-át az ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulásai (befizetései) fedezik. A fennmaradó 71%-ot az Európai Unió biztosítja.

Az érdekeltségi hozzájárulás településenkénti pontos összegét ide kattintva, a Víziközmű Társulat honlapján tekintheti meg.

A Víziközmű Társulat megalakulásával a 2/3-os támogatottság biztosított, tehát az érdekeltségi hozzájárulás a további érintett 1/3-nyi ingatlantulajdonosra nézve (akik vagy nem nyilatkoznak, vagy nemleges választ adtak vagy nem fizetik a részüket) kötelező érvényűvé válik a RSD Víziközmű Társulat alapszabálya szerint. A projekt miattuk nem fog meghiúsulni.

Az RSD Parti Sáv pályázat a KEOP 2.2.1 komplex vízvédelmi beruházások konstrukcióban valósul meg.
A szennyvizes irányelv a 91/271/EK, a magyar rendelet a 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról.
A 60/2000/EK Víz Keretirányelv alapján elkészült Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve a parti sáv csatornázását, mint intézkedést tartalmazza, 2015-ig történő megvalósítási határidővel.

A Viziközmű Társulatot a projektben érintett 8500 ingatlantulajdonosa hozta létre azzal a céllal, hogy az önrészként befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat begyűjtse.

Mivel tagja minden érintett, közöttük egy társulati tagsági viszony létezik melyet a társulat Alapszabálya és a közgyűlési határozatok szabályoznak. Ennek értelmében a tagok a Víziközmű Társulattal nem kötnek szerződést, hiszen önmagukkal kötnének ebben az esetben szerződést. A társulat tagjai semmilyen esetben sem fognak az Alapszabályban rögzített összegeknél többet fizetni.

Mivel tagja minden érintett, közöttük egy társulati tagsági viszony létezik melyet a társulat Alapszabálya, és a közgyűlési határozatok szabályoznak. Ennek értelmében a tagok a Víziközmű Társulattal nem kötnek szerződést, hiszen önmagukkal kötnének ebben az esetben szerződést.

Mivel az Ön ingatlana nem része a Parti Sáv projektnek, ezért annak csatornázására egy ettől független közműfejlesztési projekt részeként kerülhet sor.
Alapértelmezésben a szennyvízelvezető rendszer kiépítése önkormányzati feladat, és az önkormányzat határozza meg a közműfejlesztési hozzájárulás összegét. Előreláthatólag nagy a valószínűsége annak, hogy nem a jelenlegi 30%-os önrészt kell majd megfizetnie, hanem ennél magasabb százaléknyi önrészt.
Az Önre eső érdekeltségi hozzájárulás mértékét a területileg illetékes önkormányzat fogja tudni meghatározni a későbbiekben az Önéhez hasonló igények beérkezését követően, és annak függvényében, hogy milyen projekt keretében tervezik a rácsatlakozást (pl. támogatott, nem támogatott).
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes önkormányzat műszaki osztályával és jelezze csatornakiépítés iránti igényét. (Önkormányzati Kapcsolattartók)

Technikai kérdések

A honlap címlapján bal oldalon található térképen a település nevére kattintva megtalálhatóak az átnézetes helyszínrajzok. Ezeken a helyszínrajzokon a helyrajzi szám segítségével tudja beazonosítani ingatlanát. A térkép alatti jelmagyarázat (címlapon található) az segít a térkép jelzéseit illetően eligazodásban.

A kiviteli terveket a közbeszerzés útján kiválasztott kivitelező cég aktualizálni fogja a munkálatok megkezdése előtt.

A műszaki tartalmat illetően a dokumentumok menüpontban olvashat az adott területre tervezett műszaki megoldásról, többek között az átemelő akna felépítéséről.

Az elfogyasztott energia az üzemóra-számláló alapján jóváírásra kerül a szennyvízdíjban. Nem a tulajdonos lesz az üzemeltető, hanem a szolgáltató feladata lesz az üzemeltetés. A tulajdonosnak csak arra kell figyelnie, hogy rendeltetésszerűen használja a csatornát, tehát oda nem való anyagok, tárgyak (háztartási szemét darabok) ne kerülhessenek bele.

A karbantartás a szolgáltató feladata lesz, de a tulajdonos felelőtlen használatából keletkező meghibásodásból eredő költségeket a tulajdonosnak kell fedeznie (oda nem való anyagok, tárgyak, háztartási szemét darabok).

A hibajavítás költségét csak abban az esetben kell kifizetni, ha az nem rendeltetésszerű használatból eredően következik be (egyéb ételhulladék, ami nem kommunális szennyvíz… pl. csont, rongydarab… stb.)

Ennek a kérdésnek a megválaszolásában a helyi önkormányzat jegyzője az illetékes. Az RSD Parti Sáv Projekt a szennyezőanyagok parti sávból történő kivezetésével foglalkozik, ahol a csatornázás egy környezetvédelmi beruházás módszere és nem klasszikus értelemben vett közműberuházás. Az ivóvíz bevezetéssel vagy egyéb, nem a parti sávot érintő csatornázási projektekkel kapcsolatban az érintett önkormányzatok műszaki osztálya tud felvilágosítást adni.

(Önkormányzati Kapcsolattartók)


Áporka címereDömsöd címereDunaharaszti címereKiskunlacháza címereMajosháza címereMakád címereRáckeve címereSoroksár címereSzigetbecse címereSzigetcsép címereSzigetszentmárton címereSzigetszentmiklós címereTaksony címereTass címere